Examenreglement

Enkele belangrijke en veel gestelde vragen

In het examenreglement staat de gang van zaken bij het examen beschreven. Het bevat onder meer regels rondom aanmelding, toelating en afmelding voor het examen, (gedrags)regels voor kandidaat en assessor, regels voor herkansing en voor klacht, bezwaar en beroep. Op deze pagina vindt u antwoorden op belangrijke en veel gestelde vragen met betrekking tot het examen.

Wilt u het hele examenreglement lezen? Klik dan op de downloadlink onderaan de pagina

 

(ref. artikel 3 ‘Aard en inhoud van de examens’)

Een certificaat is vijf jaar geldig.

 

(ref. artikel 3 ‘Annuleringsvoorwaarden’)

 1. Annuleren/ verschuiven van het examen voor 14 dagen van de examendatum is kosteloos, tussen 14 en 7 dagen voor de examendatum is 50% van het examengeld verschuldigd, binnen 7 dagen voor de examendatum is 100% van het examengeld verschuldigd;
 2. Tot op de werkdag van het examen is het mogelijk een zieke of afwezige collega kosteloos te laten vervangen door andere Examenkandidaat;
 3. Bij voldoende resultaat worden certificaten verstrekt nadat het volledige examengeld is voldaan.

(ref. artikel 20 ‘Afwijkende wijze van examineren’)

 1. Heb je een beperking waardoor je problemen hebt met het maken van het reguliere examen, dan kan de Examencommissie onder bijzondere omstandigheden toestaan dat een Examenkandidaat het Examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de Examenkandidaat.
 2. Dit artikel is uitgewerkt in het “SECT regeling aangepaste examens“.
 3. In deze regeling staan aanpassingen bij kleurenblindheid en dyslexie beschreven.
 4. Staat in deze regeling voor jou geen oplossing beschreven, dan kunnen jij of je werkgever altijd een verzoek indienen bij de Examencommissie van SECT. De Examencommissie kan dan per geval bekijken wat de mogelijkheden zijn.

(ref. artikel 3 ‘Uitslag’)

 1. SECT stuurt de Examenkandidaat en werkgever per e-mail binnen vijf werkdagen na afloop van het meerkeuze theorie-examen de definitieve uitslag en, indien van toepassing, het certificaat;
 2. De praktijkexamens worden door de assessoren voorzien van een correcte puntentelling en feedback. Deze beoordeling wordt, samen met de uitslagbrief en, indien van toepassing, het certificaat, door SECT binnen vijf werkdagen per email verstuurd aan de Examenkandidaat en werkgever;
 3. Voor certificaten gekoppeld aan het behalen van zowel een theorie- en praktijkexamen geldt als ingangsdatum de datum van het eerst behaalde Examen
 4. De casusexamens worden door twee Correctoren beoordeeld en voorzien van één correcte puntentelling en feedback. Deze beoordeling wordt, samen met de uitslagbrief en, indien van toepassing, het certificaat, door SECT binnen 20 werkdagen per e-mail verstuurd aan de Examenkandidaat en de werkgever;

(ref. artikel 17 ‘Klacht’)

 1. Een Examenkandidaat kan een schriftelijke uiting van logistieke en/of inhoudelijke ontevredenheid over het examentraject, binnen drie maanden na de bekendmaking van de definitieve uitslag, per e-mail indienen bij het examenbureau van SECT. 
 2. Klachten met betrekking tot de organisatie worden door het examenbureau behandeld. Inhoudelijke klachten worden door het examenbureau voorgelegd aan de Examencommissie van SECT. 
 3. De Examencommissie bespreekt de klacht met het college van deskundigen van de stichting SECT. 
 4. SECT deelt de uitspraak over de afhandeling van de klacht binnen één maand na ontvangst aan de Examenkandidaat mee.

(ref. artikel 18 ‘Bezwaar’)

 1. Als een Examenkandidaat het niet eens is met de uitslag van zijn Examen, kan hij een inhoudelijke gemotiveerd bezwaarschrift indienen;
 2. Het inhoudelijk gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen 1 maand na dagtekening van de uitslagbrief worden ingediend;
 3. Een bezwaarschrift moet per e-mail gestuurd worden naar het examenbureau van SECT;
 4. Het examenbureau stuurt het bezwaarschrift naar de Examencommissie van de stichting SECT. De Examencommissie formuleert een inhoudelijk gefundeerde uitspraak;
 5. De Examencommissie beslist binnen één maand na ontvangst van het bezwaar of en welke maatregelen naar aanleiding van het bezwaar worden getroffen;
 6. Het examenbureau deelt namens de Examencommissie de beslissing per e-mail mee aan de Examenkandidaat. De secretaris van de Examencommissie ontvangt hiervan een afschrift.

(ref. artikel 19 ‘Beroep’)

 1. Examenkandidaten die het niet eens zijn met de beslissing van de Examencommissie kunnen in beroep gaan bij de Beroepscommissie. 
 2. De Examenkandidaat moet het beroep binnen twee weken, nadat hij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Examencommissie, per mail indienen bij het examenbureau. Beroepsschriften worden door het examenbureau ter beoordeling voorgelegd aan de beroepscommissie van de stichting SECT. De beroepscommissie bestaat uit twee bestuursleden van de stichting SECT. 
 3. De Beroepscommissie nodigt de Examenkandidaat uit voor een hoorzitting waarin het beroep door de Examenkandidaat toegelicht kan worden. De Beroepscommissie hoort in een aparte zitting ook de assessoren. Zo nodig wordt ook het CvD geraadpleegd;
 4. De beroepscommissie beslist binnen één maand na de zitting over het beroep. Deze uitspraak is bindend.
 5. Het examenbureau deelt namens de Beroepscommissie de beslissing schriftelijk mee aan de Examenkandidaat. De secretaris van de Examencommissie ontvangt hiervan een afschrift.